MENU

11.07.2017

Anbi

ANBI gegevens

Mozaïek welzijn (statutair Stichting Mozaïek welzijnsdiensten) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De ANBI-status geeft een aantal belastingvoordelen voor de stichting, maar ook voor b.v. donateurs. RSIN-nummer: 803824245 KvK-nummer: 41060442

Doelstelling

Mozaïek streeft naar een samenleving waaraan iedereen deel neemt en mee doet, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd of levensovertuiging, en waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor de samenleving en elkaar.

Niet iedereen is echter in staat om volwaardig mee te doen en de regie over het eigen leven te voeren. Dan is het goed om terug te kunnen vallen op informele netwerken als familie, vrienden, mensen in de buurt of het verenigingsleven. Soms is dit informeel vangnet niet of onvoldoende aanwezig. Mozaïek welzijnsdiensten is dan de partij die bijspringt en helpt de verbindingen te leggen en te komen tot een maatwerkoplossing. Dat doen wij in samenwerking met actieve bewoners en met andere, maatschappelijk betrokken organisaties.

Mozaïek is een platform voor bewoners in Rivierenland die actief zijn of dat willen worden. Wij zoeken daarvoor de kansen, benutten de mogelijkheden en nemen initiatief om het welbevinden van onze bewoners te verhogen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Gemeentes in Rivierenland staan voor een formidabele uitdaging: sinds 2015 zijn zij verantwoordelijk om met minder geld betere zorg en ondersteuning voor hun inwoners te realiseren, door deze anders te organiseren. De uitbreiding van gemeentelijke verantwoordelijkheden per 2015 vragen om een nieuw samenspel tussen bewoners, sociale partners en gemeente. Een nieuw samenspel, waarbij bewoners meer de ‘lead’ krijgen, de overheid zich vaker terugtrekt, en professionele uitvoeringspartijen effectief samenwerken en belemmerende tussenschotten verdwijnen. Het is onze wens om als een van de kernpartners van de gemeentes dit nieuwe samenspel vorm en inhoud te geven, in het besef dat de bewoners en wat hen drijft en bezig houdt centraal staat en iedere organisatie(vorm) daaraan onderschikt dient te zijn.

Inwoners van Rivierenland kunnen veel zelf en moeten komende jaren steeds meer, zelf en samen. Daarbij moeten ze vaak wel (tijdelijk) ondersteund worden, of is een stimulerend zetje nodig..

Een klein deel van de bewoners is echter zeer beperkt zelfredzaam, of heeft chronische aandoeningen of problemen op meerdere ‘leefgebieden’. Zij hebben permanente zorg en ondersteuning nodig, aanvullend en bovenop de steun die zij uit eigen kring van familie, vrienden en buren krijgen. Ook voor deze groep bewoners geldt dat gekeken wordt naar wat men (nog) wel kan, en wanneer hulp van een professional of vrijwilliger nodig is.

Professionals, vrijwillige hulpverleners, cliënten (bewoners) en hun mantelzorgers moeten op een nieuwe manier leren samenwerken en de rollen te verdelen. Mozaïek jaagt dit aan.

De belangrijkste inhoudelijke en financiële winst van de ‘decentralisaties’ ligt in het voorkomen van (dure, zware en complexe) zorg. Het gaat dan om het voorkomen van een probleem, het zo vroeg mogelijk aanpakken en verhelpen van een probleem en het voorkomen van herhaling, terugval of verergering. Preventie schaakt op vele borden!

Bewoners kunnen en moeten meer, zowel individueel als collectief. Het “wat kun je zelf en wat kan jouw naaste omgeving voor jou betekenen?” is in korte tijd gemeengoed geworden. Steeds vaker organiseren bewoners zelf een ouderensoos of runnen een speeltuin of buurthuis. Vaak ook moeten zij daartoe eerst worden verleid, uitgedaagd en ondersteund, wanneer de participatiesamenleving zich niet vanzelf organiseert of de omgeving onder druk staat. Waar het lukt geeft dit betrokken bewoners letterlijk ‘zin’ en een gevoel iets te betekenen voor een ander. Met ondersteuning door Mozaïek worden zorgkosten voorkomen en doen mensen meer samen.

De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers wordt om meerdere redenen steeds belangrijker. Als samenleving hebben we ‘er steeds meer van nodig’ en wat vrijwilligers moeten weten en kunnen neemt toe. Voor mensen met een uitkering kan vrijwilligerswerk een opstap zijn naar betaald werk. Voor bijvoorbeeld pensionado’s, jongeren en mensen met een beperking kan vrijwilligerswerk bijdragen aan een zinvolle dagbesteding.

Speciale aandacht gaat uit naar de mantelzorger. Hij of zij speelt een sleutelrol in het zo lang en zelfstandig mogelijk thuiswonen.

Het voor lange tijd zorgen voor iemand anders kan (psychisch) zwaar zijn, zeker als dit gecombineerd moet worden met werk, opleiding of zorg voor gezin. Niet zelden leidt mantelzorg op de lange duur tot uitval, wanneer de balans en rust duurzaam zoek raken. De sleutelrol voor mantelzorg betekent dat deze (in een vroeg stadium en in afstemming met huisartsen en wijkteams) gevonden en geïnformeerd moet worden en het liefst ook verleid wordt ondersteuning (bijvoorbeeld respijtzorg) te accepteren, waarmee de mantelzorger zelf wordt ontlast. Ook het uitwisselen van ervaringen met anderen helpt. Daarnaast moeten werkgevers, collega’s, school, medeleerlingen en verenigingsleven geïnformeerd worden over hoe om te gaan met hun mantelzorgers. Via Mozaïek Matchpoint werken we hier aan.

Vergrijzing of niet. De oudere van vandaag is ook niet meer wat die geweest is… Senioren zijn steeds vaker opgegroeid met the Rolling Stones in plaats van de koersbal en hebben de komst van internet en smartphone nog tijdens hun werkzame leven meegemaakt. Dit vraagt om bijdetijdse vormen van activiteiten gericht op ontmoeting en zin-geving. Hier geven we vorm en inhoud aan, samen met bewoners.

Oog hebben voor de toekomst betekent aandacht voor de jeugd en hun opvoeders. Zorgen dat zij niet langs de kant komen te staan en afhaken, hun opleiding niet afmaken of zich laten verleiden tot crimineel, overlastgevend gedrag of radicaal activisme. Dit betekent erbij zijn als professional, liefst van te voren. We laten ons daarbij inspireren door de “Presentie benadering” van professor Andries Baart. Daarom is het jongerenwerk van Mozaïek vaak op straat, ‘s avonds en in het weekend. Daarom gaan onze onderwijsconsulenten op huisbezoek bij veel jonge gezinnen, om ze voor te lichten over de voorschool of Internationale Schakel Klas en hoe je betrokken kunt zijn bij de school en ontwikkeling van je kind, en ondersteunen zij later bij de overgang van groep 8 naar brugklas. Zij doen dat zo nodig in Turks, Berbers en Arabisch. En daarom maken wij ook ruimte voor stagiairs en investeren wij in hun werkervaring in ruil voor nieuwe zienswijzen.

Er concreet en tastbaar toe doen voor mensen betekent voor ons dat we present willen zijn in de leefwereld van bewoners. Of dat nou op school, bij het trapveldje, de aanschuiftafel in het buurthuis, of de jeugdkeet achter op het boerenerf is. We noemen het wijkgericht werken: weten hoe de hazen lopen in buurt of dorp, en wie met wie in contact moet worden gebracht of ingeschakeld, om te komen tot een nieuwe win-win.

Mozaïek heeft voor de komende jaren 8 ambities.

Die ambities gaan we komende jaren waarmaken samen met u!

Het ‘hoe’ en ‘wie doet wat’ bepalen we samen. Wij volgen daarbij de principes van ‘Welzijn Nieuwe Stijl’.

Zie hier informatie over ons : meer jaren beleid 2016-2019 

Bestuursvorm en gedragscode

De organisatie heeft een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. Beiden werken volgens de gedragscode "Governancecode van Sociaal Werk Nederland", die in 2016 is geactualiseerd.

Directeur-bestuurder van Mozaïek welzijn is Johan Andrée. De bezoldiging is conform de richtlijnen van Sociaal Werk Nederland (cao Welzijn & Maatschappelijk werk, schaal 13). Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht in een bestuursreglement dat in 2017 is herzien.

Toezicht en controle op het beleid en bestuur van Mozaïek welzijnsdiensten gebeurt door de Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht is begin 2018 gewijzigd. De actuele samenstelling is als volgt:

  • Kees Aben, voorzitter
  • Jan Beijer
  • Henk Driessen
  • Petra van het Erve

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse onkostenvergoeding die lager is dan de richtlijn van de geldende gedragscode van Sociaal Werk Nederland.


Uitgeoefende activiteiten

Mozaïek is actief in 5 gemeentes. Naast Tiel zijn dit Geldermalsen, Buren, Neder-Betuwe en sinds medio 2016 Rhenen. Onze activiteiten en diensten verschillen per gemeente. Voor meer informatie: zie website of onze facebook pagina.

Balans per 31 december 2017

 

Activa

2017

Vaste activa

14.607

Vlottende activa

84.165

Liquide middelen

453.349

Totaal activa

552.121

 

 

Passiva

 

Algemene reserve

174.243

Bestemmingsreserve

128.679

Vlottende passiva

249.199

Totaal passiva

552.121

 

 

Staat van baten en lasten 2017

 

Baten

2017

Overheid

1.470.105

Overige financiers

21.151

Deelnemersbijdragen

18.784

Rente

322

Totaal baten

1.510.362

 

 

Lasten

 

Personeel

1.266.983

Huisvesting

69.072

  Organisatie

123.125

Activiteiten

75.349

Totaal lasten

1.534.529

 

 

Exploitatieresultaat

-24.167

   

De begroting 2017 van Mozaïek kende een stevige taakstelling ten aanzien van het verwerven van additionele inkomsten en opdrachten, en het compenseren van aflopende  opdrachten en projecten. Mozaïek is hierin grotendeels geslaagd, zij het dat de meeste opdrachten en projecten pas (na) eind 2017 zijn gestart en beperkt van invloed zijn op het resultaat 2017, waardoor afgesloten is met een negatief resultaat.

  De liquiditeitspositie en solvabiliteit van Mozaïek zijn gezond en liggen boven de gemiddeldes in de sector. Voor komende jaren moeten we rekening houden met fluctuaties in de omzet als gevolg van bezuinigingen en meer projectmatige financiering. Dit maakt kleine organisaties als Mozaïek kwetsbaar.

Daarnaast zullen de komende decentralisaties en transities in het sociale domein ingrijpende gevolgen hebben voor gemeentes, ook omdat het overhevelen van taken naar gemeentes gepaard gaat met budgetkortingen. Hier liggen risico’s, maar ook kansen voor organisaties als Mozaïek die investeren in het voorkomen van maatschappelijke problemen en zorgkosten.