MENU

29.09.2017

Mozaiek welzijn; De organisatie

Taakstelling

Een bijdrage leveren in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken:

 • Leveren van diensten waardoor het zelfsturend vermogen van mensen toeneemt en zij de regie over hun leven kunnen houden.
 • Werken aan de sociale infrastructuur en samenhang.
 • Signaleren en rapporteren van maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken.

Mozaïek zit stevig in een groot aantal netwerken, zij verbindt en werkt zo samen met een groot aantal partners.

Van specialist naar generalist

Vanuit de taak en opdracht is een aantal specialismen gegroeid binnen het personeelsbestand. Bekijk in dit verband de diversiteit aan activiteiten en projecten onder de knop "wat doen wij". Naast specialist zijn de medewerkers vooral generalist. Dit is de noodzakelijke eigenschap om adequaat en snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Beleid en verantwoording

Met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over de opdracht, de manier en frequentie van rapporteren over de voortgang. Rapportages worden besproken met de opdrachtgever en kunnen leiden tot een bijstelling van de opdracht. De opdrachtgevers krijgen desgewenst kwartaal-, halfjaar- en/of jaarrapportages.

Op basis van de rapportages signaleren wij trends over relevante maatschappelijke ontwikkelingen en knelpunten, we leggen deze vast, en delen deze met de opdrachtgever en vertalen deze in een mogelijk aanbod. De rapportages en trends dienen mede als basis voor offertes en onderhandelingen over te leveren diensten.

Jaarlijks verschijnt een directieverslag. In dit verslag worden voortgang en ontwikkeling besproken. Ook zit in het verslag de financiële verantwoording. Bekijk hier onze jaarstukken. 

In een drie-jarige cyclus worden tevredenheidsmetingen uitgevoerd onder deelnemers, samenwerkingspartners (netwerken) en de medewerkers. De tevredenheidsmeting wordt extern uitgevoerd. Mozaïek krijgt hiervan de rapportage en de uitkomsten. De aandachtspunten worden uitgewerkt in concrete acties.

Bekijk hier het Strategisch beleidsplan 2021-2023.

Bestuursvorm en gedragscode

De organisatie heeft een bestuurder (Lucien Peeters) en een Raad van Toezicht. Beiden werken volgens de gedragscode "Governancecode voor goed bestuur in de welzijnssector". Mozaiek is aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, lidnummer TIE 065.

CAO welzijn

De stichting valt onder de cao sociaal werk, beloningen zijn conform deze cao. Zo ook de bezoldiging van de bestuurder.

Compliment of klacht

We horen graag wanneer het goed gaat. Wanneer het minder goed gaat nemen we klachten serieus.
Als je een klacht hebt, gaan we graag met je in gesprek. 
Komen we er samen niet uit? Mozaïek bied je de mogelijkheid om gebruik te maken van de externe, onafhankelijke klachtenregeling van Zorgbelang.

Opdrachtgevers

Mozaïek werkt in de volgende gemeentes en/of werkt voor de volgende opdrachtgevers:

Gemeente Buren
Gemeente West Betuwe
Gemeente Neder-Betuwe
Gemeente Tiel
Gemeente Rhenen
RSG Lingecollege
GGD Gelderland-Zuid
Regio Rivierenland

Diensten

Begeleiding en advisering

 • Steun bij de realisatie van groepsdoelen.
 • Richt zich onder andere op: wijkorganisaties, ouderenorganisaties, allochtone organisaties, jongerengroepen en overige initiatiefgroepen.

Opbouwwerk

 • Bewonersondersteuning en stimulering tot maatschappelijk actief worden.
 • Richt zich onder andere op: wijkorganisaties en bewonersgroepen

Buurtwerk

 • Zelf vormgeven aan vrije tijd, zingeving en sociale cohesie.
 • Richt zich onder andere op: initiatiefgroepen, individuele deelnemers, wijkorganisaties.

Jongeren(opbouw)werk

 • Steun bij de realisatie van groepsdoelen. Onderzoek en stimuleren van dialoog tussen en met jongeren.
 • Richt zich onder andere op: jongerengroepen, individuele deelnemers, werk op straat en plein.