MENU

07.01.2020

Vacature Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Mozaïek zoekt een nieuw lid in verband met het aflopen van de zittingstermijn van een van de huidige leden. Wij hebben voorkeur voor een lid met een juridische achtergrond en liefst met ervaring in de sociale sector.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken bij Mozaïek. De belangrijkste kerntaken van de Raad zijn:

 • Toetsing van de besluitvorming, waarbij wordt nagegaan of de belangen van alle betrokkenen evenwichtig zijn afgewogen.
 • Goed keuren van statutair vastgelegde beslissingen, passend bij de strategische opdracht.
 • Zorg dragen voor een goed werkgeverschap van de directeur-bestuurder. 
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder (klankbordfunctie).
 • Adequaat functioneren van de Raad zelf.

De belangrijkste eisen die aan de leden van de Raad van Toezicht worden gesteld zijn:

 • Het sociale domein transformeert. Het toezichthouderschap ontwikkelt mee. Het nieuwe lid heeft hier kennis van.
 • Betrokkenheid bij de regio Rivierenland. Een actief en breed netwerk in deze regio is een pre.
 • Bestuurlijke of inhoudelijke ervaring binnen welzijn of aanpalende vakgebieden.
 • Voldoende affiniteit met het sociaal werk in het algemeen en de doelstelling en aandachtsgroepen van de stichting in het bijzonder. 
 • Op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen in het werkgebied.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen.
 • Voldoende tijd.
 • Extern een rol vervullen in het belang van de stichting.

Algemeen is er behoefte aan meer diversiteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten met een allochtone achtergrond worden uitdrukkelijk verzocht te reageren. Mozaïek kent een vergoedingsregeling voor de leden van de Raad van Toezicht.

Met de kandidaten die worden uitgenodigd, zal op 26 februari 2020 een sollicitatiegesprek worden gehouden.

Voor aanvullende informatie aangaande deze vacature:
C.Aben, voorzitter Raad van Toezicht. Email: aben0108@planet.nl