Logo DarkLogo Light

Privacyverklaring

  • Home
  • Privacyverklaring
Lees voor

Privacystatement Mozaiek

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Verzamelen, verwerken en gebruik persoonsgegevens
Op het moment dat persoonsgegevens door uzelf of door een ander met Mozaïek worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van verwerken wil zeggen: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Mozaïek verwerkt persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Mozaïek werkt in opdracht van de gemeente voor het uitvoeren van taken op het gebied van het Sociaal Domein (welzijn) en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van deze taken en haar doelstellingen:

Verbinden: We brengen mensen in verbinding. Dat kan zijn met elkaar of met andere organisaties. Door deze verbindingen te maken helpen we mensen verder hun doelen te behalen.

Behulpzaam zijn: Eigenlijk maakt het niet zo veel uit met welke vraag iemand bij ons aanklopt. We nemen het probleem niet van je over maar helpen je weer op weg en zelfredzaam te worden.

Open zijn: We zijn benaderbaar voor inwoners, maar ook voor ambtenaren en andere organisaties. De openheid gaat twee kanten op (wederkerig).

Motiveren: Altijd op zoek naar de vonk die het vuur doet ontbranden. Energiek en gedreven streven we naar verandering.

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Gegevens worden verwerkt op grond van wettelijke taak van de gemeente die opdrachtgever is van Mozaïek. Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld voor begeleiding of voor hulpverlening en in het gerechtvaardigd of algemeen belang van (andere) personen of organisaties zullen aanvullende persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt. Bij voorkeur maken we hierover met u afspraken (overeenkomst) of registreren we uw toestemming.

Gegevens die worden verwerkt
Mozaïek kan persoonsgegevens verwerken van alle personen met wie we contact hebben of die contact met ons zoeken. Dit zijn onder meer bewoners van de vijf gemeenten die gebruik maken van de diensten van Mozaïek. Deze vijf gemeenten zijn: Buren, Geldermalsen, Neder Betuwe, Rhenen en Tiel.

Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van bijvoorbeeld leveranciers of samenwerkingspartners van Mozaïek.

De wijze waarop we contact met elkaar hebben kan op verschillende manieren, denk aan: E-mail, social media (Facebook, Twitter, Instagram), chatten (Whatsapp, Messenger, Telegram etc), sms of via www.mozaiekwelzijn.nl . Maar het kan ook door een brief of het invullen van een formulier.

De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Mozaïek worden verwerkt. Bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden, u te informeren over onze activiteiten of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Mozaïek verwerkt en bewaard zo min mogelijk gegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn algemene persoonsgegevens.
naam,
adres en,
geboortedatum.

Mozaïek bouwt voor het uitvoeren van haar taak, zo nodig, dossiers op. Hierin kunnen observaties van medewerkers over personen worden opgenomen. Mozaïek houdt zich hierbij aan de wettelijke regels die zijn gesteld.

Gegevens kunnen worden gedeeld met anderen
Mozaïek kan verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken aan derden op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik of als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als dat het geval is, verleent Mozaïek daaraan haar medewerking.

Mozaïek rapporteert aan de gemeente. Daarnaast kunnen gegevens worden uitgewisseld met woningcorporaties, andere welzijnsorganisaties en met andere branche- en overheidsinstanties dan de gemeente.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Mozaïek bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan.

Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Beveiliging van persoonsgegevens
Medewerkers van Mozaïek dragen optimale zorg voor de gegevens die zij onder hun beheer hebben, daarnaast hebben alle medewerkers een geheimhoudingsplicht over de vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of klant aan hem/haar wordt toevertrouwd.

Mozaïek maakt gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen gegevenslekken (inbreuk). Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen.

Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering
Personen waarvan gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage, correctie of verwijdering van de gegevens die wij van hen verwerken, met inachtneming van de wettelijke kaders.

 

Intrekken van toestemming, recht op bezwaar, beperking en overdracht
Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn/haar gegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen gegevens aan een gelieerde partij of verwerker,, met inachtneming van de wettelijke kaders.

Personen kunnen zich te allen tijde uitschrijven voor het ontvangen van berichten of aangeven geen contact te willen onderhouden. Dit kan via de afmeldlink in de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar info@mozaiekwelzijn.nl met daarin dat u zich wilt afmelden voor alle niet-gepersonaliseerde informatie aan u.

Wijzigingsclausule
Mozaïek Welzijn behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG. Op Privacy Statement | Samen voor mekaar is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy-statement te raadplegen.

Contactgegevens
Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met de Privacy Officer.

Adres:
Mozaïek Welzijn
Hertog Karellaan 140
4001 KR TIEL
0344-611566
evert.jan.hooijer@check-privacy.nl

Klachten
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.